Sri Venkateshwara suprabhatam Telugu PDF

0
186
Venkateshwara Suprabhatam in Telugu PDF
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sri Venkateshwara suprabhatam

Lord Venkateswara (Kaliyuga daivam) is the most powerful god. Sri Venkateshwara suprabhatam is very good to start a daily puja. This can be chanted everyday. Sri Venkateshwara puja/sevalu starts with suprabhatam.

Download  Sri Venkateshwara suprabhatam Telugu PDF here under –

https://www.greatertelugu.org/wp-content/uploads/2017/05/Venkateshwara-suprabhatam-Telugu.pdf

Read Sri Venkateshwara suprabhatam Telugu

Venkateshwara Suprabhatam in Telugu PDF

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ౨ ||

మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే |
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే
శ్రీవేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ ||

తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖచంద్రమండలే |
విధిశంకరేంద్రవనితాభిరర్చితే
వృషశైలనాథదయితే దయానిధే || ౪ ||

అత్ర్యాదిసప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి |
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౫ ||

పంచాననాబ్జభవషణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువంతి |
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధిమారాత్
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౬ ||

ఈషత్ప్రఫుల్లసరసీరుహనారికేల
పూగద్రుమాదిసుమనోహరపాలికానామ్ |
ఆవాతి మందమనిలస్సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౭ ||

ఉన్మీల్య నేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావశిష్టకదలీఫలపాయసాని |
భుక్త్వా సలీలమథ కేలిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౮ ||

తంత్రీప్రకర్షమధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోఽపి |
భాషాసమగ్రమసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౯ ||

భృంగావళీ చ మకరందరసానువిద్ధ
ఝంకారగీత నినదైఃసహ సేవనాయ |
నిర్యాత్యుపాంతసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౦ ||

యోషాగణేన వరదధ్నివిమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథనతీవ్రఘోషాః |
రోషాత్కలిం విదధతేకకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౧ ||

పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాలివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా |
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౨ ||

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిలలోకబంధో
శ్రీశ్రీనివాస జగదేకదయైకసింధో |
శ్రీదేవతాగృహభుజాంతర దివ్య మూర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౩ ||

శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాఽఽప్లవనిర్మలాంగాః
శ్రేయోఽర్థినో హరవిరించసనందనాద్యాః |
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతోత్తమాంగాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౪ ||

శ్రీశేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్ |
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతేరనిశం వదంతి
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౫ ||

సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ-
రక్షోఽంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః |
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజశీర్ష దేశాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౬ ||

ఘాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ-
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః |
స్వస్వాధికార మహిమాధికమర్థయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౭ ||

సూర్యేందు భౌమ బుధ వాక్పతి కావ్య సౌరి-
స్వర్భాను కేతు దివిషత్పరిషత్ప్రధానాః |
త్వద్దాస దాస చరమావధి దాసదాసాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౮ ||

త్వత్పాదధూళి భరితస్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగాః |
కల్పాగమాఽఽకలనయాఽఽకులతాం లభంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౯ ||

త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయంతః |
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౦ ||

శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాబ్ధే
దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూర్తే |
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభిరర్చితాంఘ్రే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౧ ||

శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే |
శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగతపారిజాత
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౨ ||

కందర్పదర్ప హరసుందర దివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహ కుట్మల లోలదృష్టే |
కళ్యాణనిర్మలగుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౩ ||

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథతపోధన రామచంద్ర |
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౪ ||

ఏలా లవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్ |
ధృత్వాఽఽద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౫ ||

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః |
శ్రీవైష్ణవాస్సతతమర్థిత మంగళాస్తే
ధామాఽఽశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ || ౨౬ ||

బ్రహ్మాదయః సురవరాస్సమహర్షయస్తే
సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః |
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౭ ||

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసింధో
సంసార సాగర సముత్తరణైకసేతో |
వేదాంతవేద్యనిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౮ ||

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతమ్
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే || ౨౯ ||

 

Read Sri Venkateshwara suprabhatam in English

kausalyā suprajā rāma pūrvāsandhyā pravartate |
uttiṣṭha naraśārdūla kartavyaṃ daivamāhnikam || 1 ||

uttiṣṭhottiṣṭha govinda uttiṣṭha garuḍadhvaja |
uttiṣṭha kamalākānta trailokyaṃ maṅgaḷaṃ kuru || 2 ||

mātassamasta jagatāṃ madhukaiṭabhāreḥ
vakṣovihāriṇi manohara divyamūrte |
śrīsvāmini śritajanapriya dānaśīle
śrī veṅkaṭeśa dayite tava suprabhātam || 3 ||

tava suprabhātamaravinda locane
bhavatu prasannamukha candramaṇḍale |
vidhi śaṅkarendra vanitābhirarcite
vṛśa śailanātha dayite dayānidhe || 4 ||

atryādi sapta ṛṣayassamupāsya sandhyāṃ
ākāśa sindhu kamalāni manoharāṇi |
ādāya pādayuga marcayituṃ prapannāḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 5 ||

pañcānanābja bhava ṣaṇmukha vāsavādyāḥ
traivikramādi caritaṃ vibudhāḥ stuvanti |
bhāṣāpatiḥ paṭhati vāsara śuddhi mārāt
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 6 ||

īśat-praphulla sarasīruha nārikeḷa
pūgadrumādi sumanohara pālikānām |
āvāti mandamanilaḥ sahadivya gandhaiḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 7 ||

unmīlyanetra yugamuttama pañjarasthāḥ
pātrāvasiṣṭa kadalī phala pāyasāni |
bhuktvāḥ salīla mathakeḷi śukāḥ paṭhanti
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 8 ||

tantrī prakarṣa madhura svanayā vipañcyā
gāyatyananta caritaṃ tava nārado‌உpi |
bhāṣā samagra masat-kṛtacāru ramyaṃ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 9 ||

bhṛṅgāvaḷī ca makaranda rasānu viddha
jhuṅkāragīta ninadaiḥ sahasevanāya |
niryātyupānta sarasī kamalodarebhyaḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 10 ||

yoṣāgaṇena varadadhni vimathyamāne
ghoṣālayeṣu dadhimanthana tīvraghoṣāḥ |
roṣātkaliṃ vidadhate kakubhaśca kumbhāḥ
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 11 ||

padmeśamitra śatapatra gatāḷivargāḥ
hartuṃ śriyaṃ kuvalayasya nijāṅgalakṣmyāḥ |
bherī ninādamiva bhibhrati tīvranādam
śeṣādri śekhara vibho tava suprabhātam || 12 ||

śrīmannabhīṣṭa varadākhila loka bandho
śrī śrīnivāsa jagadeka dayaika sindho |
śrī devatā gṛha bhujāntara divyamūrte
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 13 ||

śrī svāmi puṣkariṇikāplava nirmalāṅgāḥ
śreyārthino haraviriñci sanandanādyāḥ |
dvāre vasanti varanetra hatotta māṅgāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 14 ||

śrī śeṣaśaila garuḍācala veṅkaṭādri
nārāyaṇādri vṛṣabhādri vṛṣādri mukhyām |
ākhyāṃ tvadīya vasate raniśaṃ vadanti
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 15 ||

sevāparāḥ śiva sureśa kṛśānudharma
rakṣombunātha pavamāna dhanādhi nāthāḥ |
baddhāñjali pravilasannija śīrṣadeśāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 16 ||

dhāṭīṣu te vihagarāja mṛgādhirāja
nāgādhirāja gajarāja hayādhirājāḥ |
svasvādhikāra mahimādhika marthayante
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 17 ||

sūryendu bhauma budhavākpati kāvyaśauri
svarbhānuketu diviśat-pariśat-pradhānāḥ |
tvaddāsadāsa caramāvadhi dāsadāsāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 18 ||

tat-pādadhūḷi bharita sphuritottamāṅgāḥ
svargāpavarga nirapekṣa nijāntaraṅgāḥ |
kalpāgamā kalanayā‌உ‌உkulatāṃ labhante
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 19 ||

tvadgopurāgra śikharāṇi nirīkṣamāṇāḥ
svargāpavarga padavīṃ paramāṃ śrayantaḥ |
martyā manuṣya bhuvane matimāśrayante
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 20 ||

śrī bhūmināyaka dayādi guṇāmṛtābde
devādideva jagadeka śaraṇyamūrte |
śrīmannananta garuḍādibhi rarcitāṅghre
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 21 ||

śrī padmanābha puruṣottama vāsudeva
vaikuṇṭha mādhava janārdhana cakrapāṇe |
śrī vatsa cihna śaraṇāgata pārijāta
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 22 ||

kandarpa darpa hara sundara divya mūrte
kāntā kucāmburuha kuṭmala loladṛṣṭe |
kalyāṇa nirmala guṇākara divyakīrte
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 23 ||

mīnākṛte kamaṭhakola nṛsiṃha varṇin
svāmin paraśvatha tapodhana rāmacandra |
śeṣāṃśarāma yadunandana kalkirūpa
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 24 ||

elālavaṅga ghanasāra sugandhi tīrthaṃ
divyaṃ viyatsaritu hemaghaṭeṣu pūrṇam |
dhṛtvādya vaidika śikhāmaṇayaḥ prahṛṣṭāḥ
tiṣṭhanti veṅkaṭapate tava suprabhātam || 25 ||

bhāsvānudeti vikacāni saroruhāṇi
sampūrayanti ninadaiḥ kakubho vihaṅgāḥ |
śrīvaiṣṇavāḥ satata marthita maṅgaḷāste
dhāmāśrayanti tava veṅkaṭa suprabhātam || 26 ||

brahmādayā ssuravarā ssamaharṣayaste
santassanandana mukhāstvatha yogivaryāḥ |
dhāmāntike tava hi maṅgaḷa vastu hastāḥ
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 27 ||

lakśmīnivāsa niravadya guṇaika sindho
saṃsārasāgara samuttaraṇaika seto |
vedānta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
śrī veṅkaṭācalapate tava suprabhātam || 28 ||

itthaṃ vṛṣācalapateriha suprabhātaṃ
ye mānavāḥ pratidinaṃ paṭhituṃ pravṛttāḥ |
teṣāṃ prabhāta samaye smṛtiraṅgabhājāṃ
praṅñāṃ parārtha sulabhāṃ paramāṃ prasūte || 29 ||

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here